За проекта

Предизвикателството
Все повече нарастващата географска мобилност в Европа изправя работодателите и предприемачите пред ново предизвикателство: по-големи рискове за безопасността на работното място, поради езиковите различия между работници от различни националности. CONTRACTERANTO помага да се запълни тази празнина в безопасността!

 

Отговорът
CONTRACTERANTO е онлайн речник на термини, свързани с работата:

CONTRACTERANTO e:
- многоезичен
- мултимедиен

CONTRACTERANTO се отнася до:
- всички сектори на промишлеността
- всички дейности с висок риск
- всички теми, свързани с безопасността

 

Целеви групи
- Предприятия и техните отдели по превенция, които работят интензивно с чуждоезични работници за кратки периоди. Те трябва да предоставят подходящи инструкции за безопасност, правила и други… на чужд език.
- Предприемачи, които все повече и повече назначават чуждоезични работници в различни сектори на дейност.
- Самите чуждоезични работници, които работят краткосрочно в чужбина за предприемачи по даден проект.

 

Настоящ обхват на проекта
4 сектора: строителство, здравеопазване и медицински грижи, металообработване и химически сектор
7 езика: български, турски, холандски, английски, френски, португалски и испански

 

CONTRACTERANTO е 2-годишен проект, ръководен от белгийската организация Constructiv в сътрудничество с APDEU, като част от Програмата за учене през целия живот (2011-2013 г.). Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за тази публикация е единствено на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за употребата на съдържащата се тук информация.
CONTRACTERANTO може да се разшири и с други сектори и лесно може да се преведе на други езици. Заинтересувани ли сте? Свържете с нас.

 

Contact

Kristien De Ro (APDEU)
kristien.dero@apdeu.com
+32 473 642 058